BOKNINGSREGLER

Villkor vid bokning
Dessa allmänna villkor gäller från och med den 1 november 2017 för dig som själv eller genom annan träffar avtal med Hotell Klimpfjäll (HK Fjäll AB) enligt vad som angetts i bekräftelsen. Avtalet gäller för privatpersoner som bokat logi.

 1. Ansvarig uthyrare
 2. Bokning
 3. Villkor för paket bokning
 4. Minimiålder bokning
 5. Betalning
 6. Ankomst och avresa
 7. Sen ankomst
 8. Avbokning och utebliven ankomst
 9. Skyldigheter som kund’
 10. Betalning
 11. Force Majeure
 12. Personuppgiftslagen

1. Ansvarig uthyrare

Ansvarig uthyrare är Hotell Klimpfjäll (HK Fjäll AB) och vi är skyldiga att:

– Se till att du får nödvändiga handlingar.
– Informera om alla väsentliga förändringar som rör din bokning.
– Köpta tjänster stämmer med beskrivningen.

2. Bokning

Din bokning blir bindande för såväl dig som för Hotell Klimpfjäll så snart den bekräftats muntligt eller skriftligt och bokningsvillkoren gäller omgående oavsett om du betalat helt eller delvis eller inte alls.

3. Villkor för paket bokning:

(övernattning plus mat/aktivitet) eller paketliknande arrangemang för privatpersoner.

Allmänt

Vid beställningen är du skyldig att uppge namn, adress, ankomst- och avresetid samt hur betalning skall ske. Olika regler gäller för olika prisbelopp, se detaljerad information. För att boka en aktivitet eller ett paketliknande arrangemang på Hotell Klimpfjäll, till dig eller någon annan, måste du ha fyllt 18 år. Minderåriga få inte delta i några aktiviteter utan målsmans sällskap.

Om du har ett funktionshinder, allvarligt hälsotillstånd såsom fysisk eller psykisk sjukdom eller gravid måste du kontakta oss före bokning så att vi kan säkerställa att erat tilltänkta paket kan utföras utan problematik.

Beställning och bekräftelse
Vid bokning av aktiviteter eller paketliknande arrangemang som inte överstiger ett totalt värde på 5 000, – SEK gäller följande villkor:
En bokning är bindande i och med att den bekräftats och du har fått ett bokningsnummer. Detta kan ske muntligen, skriftligen eller via bokningssystemet. Betalningen kan ske i förväg, vid ankomst eller vid avresa. Gästen är vid bokningen skyldig att meddela på vilket sätt betalningen önskas att ske.

Vid bokningar som överstiger ett totalt värde på 5000,- SEK gäller följande villkor:
Vid beställning får Du en bekräftelse per post eller e-post och ett bokningsnummer. 20 % av den totala summan betalas inom 10 dagar, resterande belopp betalas senast 30 dagar före Din ankomst.
• Sker bokningen inom 30 dagar före ankomstdagen betalas hela beloppet vid bokningstillfället.
• Först vid minst en delbetalning är avtalet bindande för båda parter.
• Vid bokningstillfället kan ett avbeställningsskydd tecknas. (Läs mer om detta under avbeställningsskydd).

Avbokningsvillkor

Expeditionsavgiften vid avbeställning och ändring av datum är 150:-/vuxen, 75:-/barn och 75:-/person vid gruppbokning. Avbokning ska ske tidigare än 30 dagar före avresedagen. Sker avbeställning av arrangemanget senare än 30 dagar före ankomstdagen utgår, förutom expeditionsavgiften, följande kostnader: 30 dagar – 14 dagar före ankomstdagen debiteras 25 % av resans pris. 13 dagar – 8 dagar före avresedagen debiteras 50 % av resans pris. 8 dagar eller mindre före avresan debiteras hela resans pris. Ombokning av datum följer samma regler som avbokning.

Ändring av bokning
Hotell Klimpfjäll förbehåller sig rätten att ändra ett arrangemang på grund av omständigheter vi inte kan råda över. Vi vill alltid kunna lösa problem som uppstår med sunt förnuft och till allas belåtenhet.

Avbeställningsskydd

Resenär som tecknat avbeställningsskydd har rätt att avbeställa resan ifall:
• Resenären eller dennes make/maka/sambo, resenärens eller dennes makes/makas/sambos nära släkting eller medresenären drabbas av allvarlig sjukdom eller olycksfall så att resan inte kan genomföras.
• Resenären drabbas av annan allvarlig händelse som till exempel brand i den egna bostaden.
• Medresenären avbeställer sin resa.
• Resan ska avbeställas så snart som möjligt och måste styrkas med läkar- och/eller släktskapsintyg.

Prisändring

Priset får endast ändras på grund av kostnadsökningar som beror på:
• Ändringar i transportkostnader.
• Ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan eller. • Ändringar i växelkursen som påverkar arrangörens kostnader för resan.
• Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen.

4. Minimiålder bokning

För att boka/ingå avtal med oss måste du vara 18 år. Legitimering sker vid ankomst.

5. Betalning

Du väljer mellan att förskottsbetala ditt boende via faktura eller på plats. Ta alltid med bekräftelsen och kvitto på betalning vid ankomst.

6. Ankomst och avresa

Rum/stuga står till ditt förfogande tidigast från kl. 15.00 ankomstdagen. Avresedagen sker utcheckning senast kl. 11.00. Annan ankomst- och avresetid kan ordnas om ingen annan gäst är bokad.

7. Sen ankomst

Rum/stugan är reserverad för ankomst senast kl. 18.00. Räknar du med att komma senare, måste du meddela detta via telefon senast samma dag eller e-post  senast dagen innan för att inte riskera att rummet/stugan hyrs ut till annan gäst.

8. Avbokning och utebliven ankomst

Avbeställningen skall ske skriftligt eller muntligt.

Två veckor (14 dagar) innan ankomst debiteras 50 % av den totala bokningen. En vecka (7 dagar) innan ankomst debiteras 100% av den totala kostnaden av din bokning. Detta betalas via faktura från Hotell Klimpfjäll.

Om Hotell Klimpfjäll haft särskilda kostnader med anledning av din beställning blir du ersättningsskyldig för dessa.

Om det finns legitima skäl till avbokning som kan styrkas med ett intyg från t ex läkare, myndighet eller försäkringsbolag utgår en avgift på 500 kr.

Legitima skäl är:

– Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig, maka/make, sambo, familj eller medresenär.
– Det inträffar någon allvarlig händelse utanför din kontroll, som du inte kunnat förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du skall stå fast vid din bokning, t ex eldsvåda eller översvämning i din bostad.

9. Skyldigheter som kund

 • Du har skyldighet att själv kontrollera bokningsbekräftelsen så snart den erhålls. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart.
 • Du måste följa ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller för rummet/stugan, transportmedel, etc. Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon annan i ditt sällskap varit oaktsam.
 • Du får inte låta fler personer övernatta i rummet/stugan eller på tomten, än vad du uppgav i bokningen.
 • Du får inte låta husdjur vistas i de rum/stugor där husdjur är förbjudet och rökning är helt förbjudet i ALLA våra fastigheter.
 • Du måste kunna uppvisa giltig legitimation vid ankomst.
 • Vi reserverar oss för lagändringar och prisändringar som ligger utanför vår kontroll.

10. Betalning

Du väljer mellan att förskottsbetala ditt boende via fakturan eller på plats vid ankomst. Ta alltid med bekräftelsen och kvitto på eventuell förskottsbetalning vid ankomst.

Vid tvist vänd dig i första hand till oss med eventuella klagomål. Skulle vi inte komma överens, vänd dig till Allmänna reklamationsnämnden.

11. Force Majeure

För det fall resan inte kan genomföras på grund av hinder utanför uthyrarens kontroll som uthyraren inge skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är uthyraren fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Detsamma gäller även om resans inställelse beror på någon som arrangören anlitat eller annan i tidigare led.

12. Personuppgiftslagen

Med detta vill vi att du samtycker till att personuppgifter får behandlas av Hotell Klimpfjäll. Syftet med detta är att möjliggöra sedvanlig gästadministration och att tillförsäkra att vi har tillförlitlig persondokumentation i händelse av olycksfall.